Cũng Vì Yêu

Cũng Vì Yêu

Giận, rồi thương thương, rồi giận vậy mà cũng đã mười mấy năm trường mệt lã tấm thân. Giận, rồi yêu yêu, rồi giận loanh quanh, luẩn quẩn đã sáu mặt con vuông tròn, khôn lớn To, cao chần ngần có nơi, có chốn có bạn, có bầu rời xa thân mẫu tự lập lấy thân. Thương càng thương giận hết giận tuy, tình lận đận nhưng chàng vẫn…. nhẫn vẹn… thiếp trăm năm. Lệ Hoa Trần 20-09-2017 ...
- Xem chi tiết.

top