ĂN TRỘM

ĂN TRỘM

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 1,321 Ratings

ĂN TRỘM

Loading...

Họ Quốc ở nước Tề rất giàu . Họ Hướng ở nước Tống rất nghèo . Hướng bèn sang nước Tề hỏi cách làm giàu.

Quốc bảo :

- Ta chỉ khéo ăn trộm thôi. Thoạt đầu ta ăn trộm một năm thì đủ dùng, hai năm thì thừa ăn, ba năm thì giàu to, tự đó trở đi tài sản ta có đến cả làng, cả tỉnh. Hướng nghe nói, mừng lắm, nhưng khốn chỉ hiểu câu chuyện ăn trộm, chớ không hiểu cái lối ăn trộm ra làm sao?

Lúc về, bèn trèo tường, khoét ngạch, phàm cái gì mắt trông thấy, tay cầm được là lấy tất.

Hướng đi ăn trộm chưa được bao lâu, bị bắt quả tang, thành phải tội, cả bao nhiêu của cải lúc trước khó nhọc kiếm ra cũng đều bị tịch thu hết. Bấy giờ Hướng cho Quốc là đánh lừa mình, đến tận nơi trách.

Quốc hỏi :

- Anh ăn trộm thế nào chứ?

Hướng bèn thuật lại cung cách ăn trộm cho Quốc nghe.

Quốc nói :

- Chết thậ! Cái lối ăn trộm của anh sai lầm đến như thế kia ư! Nầy để tôi bảo rõ cho mà biết. Trời có thời tiết, đất có hoa lợi. Ta ăn trộm thời của trời, lợi của đất, sự thuận hòa của mưa gió, những sản vật của non sông, để ta cấy lúa trồng cây, xây tường làm nhà, trên cạn thì ta ăn trộm giống, chim muông, dưới nước thì ta ăn trộm loài tôm cá.

Những cái ấy không có gì là không phải của ăn trộm cả. Nầy lúa mạ, đất cát, cây cối, chim muông, cá , ba ba đều là của trời sinh ra cả há có phải của ta đâu. Song ta ăn trộm của trời nên không có tai vạ gì. Còn như vàng ngọc, châu báu, thóc lúa, của cải đều là người ta làm, kiếm ra mới có, đâu có phải là của trời anh ăn trộm những của ấy mà phải tội là phải lắm, còn trách gì ai nữa.

Hướng nghe nói càng nghi hoặc cho là Quốc lại nói dối mình lần nữa, bèn qua nhà Ðông Quách tiên sinh đem câu chuyện lại hỏi.

Ðông Quách tiên sinh nói :

- Chính cả cái thân anh cũng là của ăn trộm nữa, nghĩa là trộm cái khí âm, khí dương mà hòa hợp lại mới thành cái đời, mới có cái xác anh, huống chi ngoại vật, cái gì mà chẳng là của ăn trộm hay sao. Người ta mà cái gì cũng nhận là của mình có, đều là làm cả.

Loading...

keyboard_arrow_up